Предстоящи събития

Проект Кърджали – Сандански – Авдера

Обектите на екотуризъм в област Кърджали са включени в проект “Цялостен подход за съвместно управление на водните ресурси в трансграничния район Гърция -България, насочен към развитието на екотуризма и защита на езерото Vistonida (НАТУРА пространство) и област Източни Родопи”  (NATouR), по Оперативна Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България  2007-2013”. Трансграничният регион е един от най-екологично чувствителните зони, включвайки важните екосистеми с екологична стойност и биоразнообразие, както и 76 места и крайбрежни зони, включени в НАТУРА 2000, защитени по силата на Рамсарската конвенция, включително езерото Вистонида, както и районите на  Кърджали и Сандански.

Проектът се изпълнява от община Авдера (Гърция), Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Регионална дирекция по горите – Кържали.
Целта на проекта е да се създадат подходящи иновативни инструменти за популяризиране на туризма в екологично чувствителните зони, които споделят общи характеристики, както и обмен на ноу-хау за насърчаване на екотуризма и запазване на природните ресурси.
Насърчавайки устойчивото развитие и опазването на защитените природни територии, екотуризмът се счита за подходящо средство за икономическо развитие в трансграничния регион.
Проектът предвижда набор от иновативни действия и за създаване на съвместно партньорство за опазване на природните ресурси чрез насърчаване на екотуризма. Изпълнението на проекта ще приключи с цялостна стратегия за опазване, управление и популяризиране на природните ресурси на трансграничната зона и насочване на стратегии за развитие на екотуризма и създаването на единна трансгранична екотуристическа дестинация.

Проектът е изключително иновативен и използва съвременни методи, за да се гарантират информираността и участието на обществеността. Някои от иновативните инструменти, които са част от програмата са следните:

WEB NaTouR портал с технологии за насърчаване на участието на обществеността;

ГИС приложение, интегрирано в уеб портал;

Информационни киоски за подобряване информираността на посетителите, които да отговорят на нуждите на екотуризма;

Проектът допринася значително за опазването на околната среда в трансграничния регион.

Comments are closed.