Авторско право

КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ
Културен и туристически информационен център – Кърджали, накратко ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg) е един от най-новите сайтове (портали) за туризъм и свободно време в България. Той е създаден за обществена и частна полза с цел разпространение на информация в областта на туризма, за популяризиране на туристически дестинации в област Кърджали и региона, на даденостите на българската природа, българската география, история и етнография и повишаването на знанията за културно-историческото ни настояще и наследство, включително за образование – по възможно най-професионален начин, но и през погледа на потребителите туристи и неговите читатели.
Данните, текстовете и илюстративният материал в ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg) са събрани от екип физически лица, работещи в областта на туризма, разпространението на информация и създаването и поддържането на бази с данни. Той се развива и обогатява ежедневно, включително с усилията на широк кръг от сътрудници, съмишленици и приятели.
Сайтът разчита на авторство и оригинален подход, както и на максимално улеснение при търсенето и намирането на информация в областта на туризма, пътешествията и екскурзиите в област Кърджали и региона.
Сайтът адмирира любознателността, откривателството и повишаване на научното и научно-популярното знание в България. Сайтът се стреми да е обективен и честен към всички, които развиват някаква дейност от туристически характер.

АВТОРСКО ПРАВО
Носител на авторското право върху базата данни на ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg) е нейният създател. В случая това е физическо лице, поело инициативата и риска за инвестиране в създаването, събирането, сверяването или използването на съдържанието на база данни в съществено количествено и качествено отношение.
Носители на авторските права върху текстовете и изображенията в базата данни на ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg) са техните създатели по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Техните имена са указани изрично с текст, поместен в или до конкретните произведения. Където това не е направено, носител на авторското право по предположение за авторство до доказване на противното е главният, отговорен или дежурен редактор на сайта и/или администратор към момента на публикуването им.
Авторското право върху базата данни и споменатите произведения е възникнало за авторите им още със създаването на произведенията и те имат неимуществени и имуществени права върху тях, защитими от закона. Произведенията са станали част от базата данни на сайта с изричното съгласие на техните автори. Ако са допуснати организационни или технически грешки и това условие не е изпълнено, молим да ни сигнализирате, за да бъдат отстранени и частта от базата данни да бъде коригирана или премахната в интерес на защита на авторите и в подкрепа и защита на ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg)
В ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg) не са обект на авторското право цитирани или използвани нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи, различни идеи и концепции, новини, отделни факти, сведения и данни.
Базата данни на ТИЦ – Кърджали (www.tic-kardjali.bg) и отделни нейни компоненти, текстове и/или изображения (фотографии, колажи и други) са със свободен достъп само за лично ползване и информация и могат да бъдат използвани с търговски или производствени цели при изричното съгласие на носителите на авторското право върху тях и съобразно разпоредбите на действащия в България Закон за авторското право и сродните му права. Тя или части от нея не могат да станат част от друга база данни без подписаните за целта договори.
В единични случаи и при ограничени обеми, съобразно конкретни нужди, отделни части от базата данни – текстове и изображения, могат да бъдат използвани със свободен достъп и обсъждани или показвани публично (но не тиражирани по какъвто и да било начин) без изричното съгласие на носителите на права, само за нуждите и повишаване на нивото на образованието (но не от търговски характер) и конкретни малки образователни проекти и учебни презентации при цитиране на източника и конкретния автор. Те обаче не могат да бъдат включвани в брошури и други печатни издания дори с образователна цел, без подписаните за целта договори.
Нарушителите носят отговорност за дейсвията си по смисъла на закона и ще търпят отправени към тях от носителите на авторското право искове за адекватни обезщетения.

ИЗВАДКИ ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
Глава първа
Възникване на авторското право
Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

Глава втора – Обекти на авторското право
Закриляни обекти
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
4. филми и други аудио-визуални произведения;
5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
9. графично оформление на печатно издание;
(2) Обект на авторското право са също:
3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
Чл. 4. Не са обект на авторското право:
1. нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
2. идеи и концепции;
4. новини, факти, сведения и данни.

Глава трета – Носители на авторското право
Автори и други носители на авторско право
Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
Предположение за авторство
Чл. 6. До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
Авторско право върху сборници, антологии, библиографии и бази данни
Чл. 11. (1) Авторското право върху сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включените произведения и/или материали, освен ако в договор е предвидено друго. Авторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведения на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.
Авторско право върху компютърни програми и бази данни, създадени по трудово правоотношение
Чл. 14. Ако не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя.

Глава четвърта – Съдържание на авторското право
Видове неимуществени авторски права
Чл. 15. (1) Авторът има право:
1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговаря по договор;
2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;
5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
6. да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
8. да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.

Глава пета – Свободно използване на произведения
Допустимост на свободното използване
Чл. 23. Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.
Свободно използване без заплащане на възнаграждение
Чл. 24. Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
7. използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;
9. възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

Глава единадесета “а” – Права на производителите на база данни
Носител на правото
Чл. 93б. (1) Носител на правото е производителят на базата данни.
(2) Производител на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или качествено отношение.
Съдържание на правото
Чл. 93в. Производителят на база данни има право да забрани:
1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;
2. повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път.
(4) Производителят на база данни има право да забрани действията по ал. 1 и по отношение на несъществена част от съдържанието й, когато тези действия се извършват повторно и систематично по начин, който противоречи на нормалното й използване или може да увреди законните интереси на производителя.